מס הכנסה

מס הכנסה הוא החשוב והבסיסי ביותר בישראל.

המס הוא על ההכנסה החייבת. אין הגדרה בפקודת מס הכנסה להכנסה. בפקודה מפורט אופן חישוב ההכנסה החייבת בהתאם לאופי ההכנסה ולמקבל ההכנסה.

בשנת 2013 מס על הכנסה חייבת של חבר בני אדם 25% בשנת 2013.

בשנת 2014 מס החברות עלה ל 26.5%

להלן שיעורי המס קודם לכן:

                   
                     
שנה 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*  2010 * 2011 2012-2013
שיעור מס חברות  36%  35% 34% 31% 29% 27% 26% 25% 24% 25%
                     

דיבידנד בינ-חברתי (בין חברות תושבות ישראל) פטור ממס

                     

שיעור המס החל על דיבידנד המתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ הינו 25%. בין 30 ספטמבר 2009 לבין 1 באוקטובר 2010 חל

5% כמובהר להלן

 
                     

שים לב להודעת שר האוצר מיום 19 ביוני 2012 לגבי רווחים כלואים

                     

שיעורי מס הכנסה על ”הכנסה חייבת“* של יחיד/ה: 

החל משנת 2014 יועלה שיעור המס על הכנסה חייבת של יחיד/ה :

משכר חודשי בש"ח

עד שכר חודשי בש"ח

החל מ 2014

במקום

0

5,280

11%

10%

5,281

9,010

15%

14%

9,011

14,000

22%

21%

14,001

20,000

32.40%

31%

20,001

41,830

36%

34%

41,831

67,630

50%

48%

 

 

 

משכר שנתי בש"ח עד שכר שנתי בש"ח החל מ 2014 קיים העלאה
                 -             63,360 11.00% 10.00% 1.00%
          63,361         108,120 15.00% 14.00% 1.00%
        108,121         168,000 22.00% 21.00% 1.00%
        168,001         240,000 32.40% 31.00% 1.40%
        240,001         501,960 36.00% 34.00% 2.00%
        501,961         811,560 50.00% 48.00% 2.00%
        811,561                  -   52.00% 50.00% 2.00%

שנת 2013
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 63,360 63,360 6,336 6,336
14% 63,361 108,120 44,759 6,266 12,602
21% 108,121 168,000 59,879 12,575 25,177
31% 168,001 240,000 71,999 22,320 47,497
34% 240,001 501,960 261,959 89,066 136,563
48% 501,961 811,560 309,599 148,608 285,170
50% 811,561     0  
נק' זיכוי              2,616        
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום  מס מס מצטבר
10% 0 5,280 5,280 528 528
14% 5,281 9,010 3,729 522 1,050
21% 9,011 14,000 4,989 1,048 2,098
31% 14,001 20,000 5,999 1,860 3,957
34% 20,001 41,830 21,829 7,422 11,379
48% 41,831 67,630 25,799 12,384 23,763
50% 67,631 0   0  
נק' זיכוי 218  

 

להכנסות בידי מי שטרם מלאו לו 60 או הכנסה חייבת שאינה מ"יגיעה אישית" מס תחילי 31%
2012              
לשנה שיעור המס לחודש נקודת זיכוי
מ עד   מ עד לחודש לשנה
0 62,400 10% 0 5,200     215 2,580
62,401 106,560 14% 5,200 8,880    
106,561 173,160 21% 8,880 14,430    
173,161 261,360 30% 14,430 21,780    
261,361 501,960 33% 21,780 41,830    
501,961   45% 41,830 0    
                 
                 
סכומים בש“ח לשנה (נומינלי):
2005-2011                
לשנה שיעור המס    
  מ עד        
שנת מס/ הכנסה חייבת      2011 2010        
עד 57,240 0 57,240 10% 10%        
מ– 57,241 עד 101,640   57,241 101,640 14% 14%        
מ– 101,641 עד 152,640 * 101,641 152,640 23% 23%        
מ-152,641 עד 219,000 152,641 219,000 30% 30%        
מ– 219,001 עד 472,080 219,001 472,080 33% 33%        
מ– 472,081  472,081   45% 45%        
               
שנת מס/ הכנסה חייבת    2005   2006   2007   2008   2009
עד 50,040 10% 10% 10% 10% 10%
מ– 50,041 עד 89,040   23% 22% 21% 16% 15%
מ– 89,041 עד 133,680 32% 29% 29% 26% 23%
מ-133,681 עד 192,000 37% 36% 35% 33% 30%
מ– 192,001 עד 238,680 37% 36% 36% 35% 34%
מ– 238,681 עד 413,400 39% 37% 36% 35% 34%
מ- 413,401 49% 49% 48% 47% 46%    
             
 
* בשנת 2010 עד 147,000 ₪    
 
 באם מדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית של יחיד שטרם מלאו לו 60 שלא נקבע גביה שיעור מס מיוחד בפקודה, וכן בהכנסה מעסק שלגביה חייבים בניהול חשבונות ולא נוהלו ספרים קבילים, יחול מס בשיעור 30% עד להכנסה שנתית של 133,680 ש“ח בשנים 2005-2009 ועד להכנסה שנתית של 240,000 ₪ בשנים 2010-2016.  (הסכומים נומינליים, ראה/י סכומים מתואמים בטבלאות השנתיות).

» שיטת המס בישראל

סעיף 3 לחוק יסוד כבוד וחירותו: אין פוגעים בקנינו של אדם אלא פגיעה מידתית מכוח חוק ההולמת את ערכי מדינת ישראל

» רווח הון

יובא להלן הסבר ודוגמאות לאופן חישוב רווח הון

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.