ביטוח לאומי

ביטוח לאומי מעביד/ה ועובד/ת, עצמאי/ת או למי שאינו עובד ואינו עצמאי (לעל"ע)

ביטוח לאומי מוטל על ההכנסה החייבת במס הכנסה מכוח סעיפים 2 ו3 לפקודת מס הכנסה, בדרך כלל מוגבלת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ולרוב הגמלה המגיעה כתוצאה מחו"ח אסון מוגבלת גם היא. 

הכנסות פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות: 

  • הכנסות משוק ההון - הכנסות מריבית, לרבות ריבית ורווחים מקופת גמל או תוכנית חסכון, הכנסה שמקורה באג"ח, ריבית על ני"ע זרים, והכנסות מדיבידנד
  • הכנסות משכר דירה הפטורות ממס הכנסה לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) התש”ן – 1990 (העומדת בשנת 2013 על 4,980 ש"ח לחודש),
  • הכנסות מדמי שכירות שאינן הכנסות מעסק ועליהן חלות הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה (משולם מס בגובה 10% ללא ניכוי הוצאות). 

מעביד/ה חייב/ת בתשלום דמי ביטוח בעבור עובדו.

עובד עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מאלה:

  • מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות;
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע (בינואר 2013 כ 4,400 ש“ח)
  • מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע (בינואר 2013 כ 1,300 ש"ח).

להלן השכר הממוצע בהתאם לחוק הביטוח הלאומי:

החל ביום

לפי סעיף 1

          לפי סעיף 2

קצבאות

דמי ביטוח

שכר חודשי ממוצע

אחוז שינוי

שכר חודשי ממוצע

אחוז שינוי

שכר חודשי ממוצע

אחוז שינוי

1.01.2008

7,583

2.9

7,663

1.7

7,663

1.7

1.01.2007

7,445

2.3

7,537

2.1

7,537

2.1

1.01.2006

7,277

5.8

7,383

6.0

7,383

6.0

1.01.2003

6,877

----

6,964

----

6,964

0.0

1.04.2002

6,877

----

6,964

----

6,964

-1.2

1.03.2002

6,877

-1.6

6,964

-1.2

7,050

-----

1.01.2002

6,988

1.6

7,050

1.2

7,050

6.1

1.01.2001

6,877

10.2

6,964

9.7

6,964

9.7

1.01.2000

6,242

6.0

6,347

6.1

6,347

6.1

1.01.1999

5,890

1.7

5,981

1.4

5,981

 

» ביטוח לאומי לעצמאי/ת

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות - שיעור מופחת מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ושיעור מלא מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח פ חמש או פי עשר מהשכר הממוצע במשק, בהתאם לעניין

» ביטוח לאומי - מעביד/ה ועובד/ת

להלן שיעורי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר לעובדים תושבי ישראל שמלאו להם 18,

ביטוח לאומי חל בשתי "מדרגות" - שיעור מופחת מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע ושיעור מלא מחלק השכר שמעל 60% ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח 

תשלום נוסף העולה על 25% משכרו החודשי הרגיל של עובד ייפרס לאחור בחודש תשלום ו 11 חודשים לאחור שעבד בהם  (ללא חודשים בהם לא עבד/ה העובד/ת כלל)

לאתר המוסד לביטוח לאומי

» עובדת משק בית

יובאו להלן דמי ביטוח עבור עובדת משק בית אשר ישולמו פעמיים בשנה.

» ביטוח לאומי לעל"ע

יובאו להלן דמי הביטוח החלים על מי שאינו עובד ואינו עצמאי כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי

מינימום לתשלום מדי ביטוח 147 ש"ח לחודש החל ב 1 בינואר 2009

ביטוח לאומי חל בשתי מדרגות - שיעור מופחת מחלק הההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע ושיעור מלא מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח- חל משנת 2005

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.