פתיחת עסק

בהתאם להוראות החוק יש להודיע על התחלת התעסקות או על שינויה, לא יאוחר מיום ההתחלה או השינוי.

מומלץ להתייעץ בטרם החלטה על אופן התאגדות.

בהתאגדות כחברה, נדרש לפתוח חברה בהתאם להוראות חוק החברות, בחלק מהטפסים יש לאמת חתימה בפני עורך/ת דין.

טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במע"מ

מדריך רשות המסים לעוסק החדש

יחיד / שותפות:

 • תעודת זהות ליחיד. 
 • אישור השותפים בשותפות לא רשומה בחלק ג'.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • חותמת נושאת שם עסק.
 • טופס821א.
 • טופס 2279 / א בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •  אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 • הסכם שכירות חתום ומבוייל. לחלופין אם עבודה בבית – הכתובת בת.ז.

חברה/ עמותה :

 • תעודת התאגדות ברשם החברות/ השותפויות / העמותות
 •  תקנון חתום ע"י החברה וע"י רשם החברות (חתימה + חותמת) / רשם העמותות. 
 •  טופס על רישום דירקטורים/ מנהלים ברשם החברות.
 • פרוטוקול בדבר מורשי החתימה לכל דבר ועניין (חתום ומאושר ע"י עו"ד). 
 • פרוטוקול מינוי מנהלים/דירקטורים. בעמותה – מינוי חברים. 
 • חותמת החברה / העמותה.
 • טופס 821א+ב משולב (חתום ע"י מורשי החתימה לכל דבר ועניין).
 • טופס 2279 / א בקשה לרישום ייצוג/מתן ייפוי כוח.
 •   אישור מסניף הבנק על פתיחת חשבון בנק או צ'ק מבוטל.
 •  הסכם שכירות חתום ומבוייל.
  צילום ת.ז. של בעלי החברה
   

  טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק ניכויים:

 •  טופס 4436  בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה או  הצהרה על מקורות ההכנסה ליחיד

 טפסים ומסמכים הדרושים לצורך פתיחת תיק במס הכנסה: 

 להתקשרות עם משרדי השומה

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.