חדשות ועדכונים

        להצטרפות לרשימת התפוצה

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים קבע בעניין איגוד המסעדות בישראל, שלמה סעד, כליניקה ואחרים כי מסתננים שמוצאת מאריתראה וסודאן, אינם תושבים במובן הרגיל על פי פרשנות פשוטה אך הם בני אנוש ...עליהם להתפרנס כדי לא להידרדר לפשע.  

מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, רו"ח עו"ד, דחה את מועד מסירת ההצהרה ותשלום מס ריבוי דירות ליום 30 ביוני 2017

ביום 9/3/2014 פרסמה רשות המסים הודעה לעיתונות וכן מסמך לציבור בעניין הסדרי מעבר לנאמנויות נהנה תושב ישראל (להלן: הסדרי מעבר").

פורסמו המלצות הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל (וועדת אנדורן) להערות הציבור

פיצויים בעקבות מבצע צוק איתן

ישראל וארה"ב חתמו על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית . ההסכם מסדיר את העברת המידע ל-IRS (רשות המס של ארה"ב), באמצעות רשות המסים, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל.
המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי תושבי ארצות הברית, בידי בעלי גרין קארד או בידי ישות משפטית שלאמריקאים יש בה החזקה מהותית.  ההסכם מאפשר ל-IRS לדווח על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל בארה"ב. המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב על פי ההסכם הוא 30.9.15. העברת המידע הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014. רשות המסים צפויה לחתום בקרוב על הסכם עם ה-IRS, לשם הסדרת הנהלים וההיבטים הטכניים לחילופי המידע

 פורסם עדכון  לדף - גורם כלכלי מאושר (AEO - Authorized Economic Operator) הינו גורם עסקי אשר נבדק על ידי רשות המכס ואושר, יחד עם שרשרת הסחר שלו, כי הם עומדים בקריטריונים שנקבעו להשתתפות בתכנית. כתוצאה מכך, מעניקה רשות המכס לגורם הכלכלי המאושר הקלות בתהליך הסחר הבינלאומי.

הנדון : תשלום דמי הבראה בשנת 2014
הרינו להזכירכם כי בהסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית נקבע כי כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובת הבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום עבודתו כדלקמן:
שנות ותק בעבודה
ימי הבראה (למשרה מלאה(
קצובת הבראהבשרות המדינה (על פי התקשי"ר(
קצובת הבראהבמגזר ההסתדרותי
ראשונה
5
7
9
שניה ושלישית
6
7
11
רביעית
7
9
11
חמישית עד עשירית
7
9
12
אחת עשרה עד חמש עשרה
8
10
13
שש עשרה עד תשע עשרה
9
11
14
עשרים
10
12
14
עשרים ואחת עד עשריםוארבע
10
12
15
עשרים וחמש ומעלה
10
 13
15
התעריף ליום הבראה בשנת 2014: מגזר ציבורי ועובדי ניקיון - 427 ש"ח, מגזר פרטי - 378 ₪.
נהוג לשלם את דמי ההבראה בחודשי הקיץ: יוני, יולי, אוגוסט.

הצעה למיסוי חברות "ארנק". הציבור מתבקש להעביר הערותיו עד ליום 10 בנובמבר 2013.

בהתאם להודעת שר האוצר, בשל החגים הבאים עלינו לטובה ובכדי להקל על העסקים, נדחה המועד להגשת דיווח מע"מ, מקדמות מס הכנסה, וניכויים בשל חודש אוגוסט 2013 מיום 15 בספטמבר 2013 ליום ראשון 29 בספטמבר 2013.

אושר חוק ההסדרים לשנים 2013-2014

פורסם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה והוראת שעה.

 • פורסמה התכנית הכלכלית של משרד האוצר לשנים 2013-2014.
 • פורסמה הארכת תוקף להוראת שעה, לפיה יצרנים שמחזור העסקאות השנתי שלהם (כולל מע"מ) נמוך מכ 6.1 מיליון שח, ומעסיקים לא יותר מ-6 עובדים יוכלו להמשיך ולדווח למע"מ על בסיס מזומן עד לסוף שנת המס 4102.
 • בת"פ 34667-12-09 נפסק כי דוחות כספיים של חברה שהוגשו כשיש בהם הסתייגות בדוח רואה חשבון מבקר אינם דוחות שהוגשו כדין, מהטעם שייתכן ומדובר בהכנסות הגבוהות מאלה שדווחו לשלטונות מע"מ.
 • רשות המיסים הודיעה על דחיית המועד להגשת דוח מקוון תלת שנתי למעסיקים ארבעה עובדים ומעלה.

 • רשות המסים הודיעה על דחיית המועד החוקי להגשת דוח לשנת 2011 ליום 30 ביוני 2012 למי שחייב בהגשת דוח מקוון וליום 31 במאי 2012 למי שאינו חייב בהגשת דוח מקוון.

 • רשות המסים הודיעה כי דיווח ותשלום מס הכנסה, מע"מ וניכויים מעובדים וספקים נדחה ליום 23 באפריל 2012 לרגל החגים הבאים עלינו לטובה חג פסח שמח

 • ארכה נוספת לתשלומי המסים לתושבי הדרום שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ ומנהל רשות המסים (בפועל), דורון ארבלי, החליטו על מתן ארכה נוספת לעסקים בדרום, לתשלומי המסים התקופתיים שלהם. לאור זאת, מועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה למי שמתגורר באזורי העימות, נדחו ל- 25 במרץ 2012. כזכור בתחילת השבוע הוחלט על מתן ארכה עד ל - 20 בחודש מרץ. ההחלטה על מתן דחייה נוספת במועד התשלום, באה להקל על בעלי העסקים בדרום לאור הקשיים התזרימים עמם הם מתמודדים כתוצאה מהמצב הביטחוני.

 • בהתאם להודעה  על שיעור הריבית שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה הוא 5.24% בשנת 2011 ו 6.24% בשנת 2012 לעניין סעיף 3 (י) 3.8% בשנת 2011 ו 4.68% בשנת 2012.

 • בהתאם לתיקון 188 לפקודת מס הכנסה לא יחולו כללי ה IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בין השנים 2007-2011.

 • בג"ץ הורה לשר האוצר לקבוע סכומי ארוחות מותרים בניכוי בתקופה שמיום 1 במרץ 2009 ליום 31 בדצמבר 2011.

 • רשות המסים פרסמה לוח ניכויים לשנת 2011 בהתאם לחקיקה החדשה.

 • נמליץ לבצע תשלומים והקלות למימוש מירבי של הזכויות שנקבעו בחוק לפני תום שנת 2010.

 • בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 178 והוראת שעה), נקבע כי החל משנת 2012 מעביד או מנכה יגישו דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ודוח לגבי הכנסה חבת ניכוי (דוח 0856) באופן מקוון בשל כל ארבעה חודשים בשנת המס. הדוח יוגש עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הדיווח בגינה הוא מוגש. על אף האמור נקבע, כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקצר את תקופת הדיווח ולקבוע כי הדוח יוגש בשל כל חודשיים רצופים בשנת מס.

 • רשות המסים פרסמה את חוזר מס הכנסה 3/2010 לגבי האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אסטוניה. אסטוניה הפכה חברה באיחוד האירופי מיום 1 בינואר 2004 על כל המשתמע מכך. ביום 1 בינואר 2000 שונתה שיטת המס באסטוניה כך שלא חל מס חברות על הכנסתה החייבת של חברה כל עוד לא חילקה דיבידנד. לא נקבע כלל שובר שוויון במידה ומדובר בכפל תושבות של אדם שאינו יחיד והעניין ייקבע בנוהל הסכמה הדדית. בהתאם לחוזר ניתן דגש מיוחד לנושא מניעת ניצול לרעה של האמנה.

 • בהתאם להסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה תשולם קצובת הבראה בחודשי הקיץ יוני - ספטמבר.

 • בתיקון 175 לפקודת מס הכנסה נקבע בסעיף 9(29) לפקודה פטור ממס למלגה לסטודנט או לחוקר, בהתאם תוקנה הגדרת "שכר" בחוק מס ערך מוסף ומלגות כאמור אינן חייבת במס שכר בידי נותן המלגה שהוא מלכ"ר, או, מוסד כספי.

 • ביום 8 בפברואר 2010 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום הקובע כי אין בעדות המומחה לשנות את הקביעה לפיה משחק הפוקר טקסס הולדם הינו משחק אסור, גם במסגרת משחק בודד וגם במסגרת טורניר לפי סעיף 224 לחוק העונשין, והרשעתו של הנאשם בעבירה לפי סעיף 225 לחוק העונשין נותרת על כנה (ת"פ 3814-07 מ.י. מדור תביעות פלילי ת"א נגד עמוס חלפון ואח').

 • ביום 28 בדצמבר 2009 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון, בו נקבע, על-פי דעת הרוב בין היתר, כי בבוא בית המשפט להעניק לניצע סעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לקביעת השווי ההוגן של מניות שנרכשו ממנו בהצעת רכש מלאה, ערכן של המניות ייבחן על פי השווי הפנימי של החברה כעסק חי, וזאת בהתאם לשיטת DCF, המעריכה את שווי החברה על פי רווחיה (הכנסות, תזרימי מזומנים או דיבידנדים) כפי שהם צפויים בעתיד, מהוונים לערכם הנוכחי, והכל נכון למועד הצעת הרכש. עם זאת צוין כי ייתכנו מקרים בהם עשויה להתקיים אינדיקציה חזקה להיוֹת השווי שהוצע בהצעה שווי הוגן, אז הערכת המניות על פי שיטת DCF לא תהיה דרך המלך.

 • וועדת הכספים של הכנסת אישרה כי כללי ה IFRS לעניין דיווח כספי בינלאומי לא יחול על דוחות המס לשנים 2007, 2008 ,2009.

 • החל ביום 1 במרץ 2010 שינוי שיטת מיסוי משקאות אלכוהוליים

 • בהתאם לעמדת רשות המסים יחיד חייב בהגשת דוח מקוון (למעט הפטורים) אם חייב בהגשת דוח ובידיו הכנסה מעסק או משכורת. כדוח מקוון ייחשב דוח ששודר באינטרנט או על ידי מייצג ישירות, והוגש פלט הגירסא האחרונה ששודרה. יחיד החייב בהגשת דוח מקוון ולא עשה כן, יקבל מכתב בו יצוין כי הוא חייב בהגשת דוח מקוון ואת הסנקציות העלולות להינקט כנגדו אם לא יגיש דוח מקוון במועד. אי הגשת דוח מקוון במועד תגרור הטלת עיצום כספים על ך 1,110 ש"ח לחודש.

 • בהתאם להודעת רשות המסים, בהתחשב בזמן הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של הדוחות המקוונים ובשל חג הפסח הבא עלינו לטובה נדחה המועד להגשת דוח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים שאינם ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0856) לשנת 2010 עד ליום 31 במאי 2011.

 • בהתאם להודעת רשות המסים המועד החוקי להגשת דין וחשבון לשנת 2010 ליחיד/ה שחייב/ת בהגשת דוח מקוון נדחה עד ליום 30 ביוני 2011. 

 • בהתאם להודעת רשות המסים ישודר באופן מקוון טופס 6111 החל משנת 2010.

 •  בתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין קוצר ופושט הליך שומת מיסוי מקרקעין ונקבעה חובה לרוכש להעביר לאחר ששולם 40% מהתמורה 15% או 7.5% מכל תשלום כמקדמה על חשבון המס של המוכר.

 • החל משנת 2010 נדרש כל עוסק הרשום באיחוד עוסקים עפ"י סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 1975, ותקנה 10(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), לדווח דו"ח שנתי מסכם.

 • הדיווח יוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או של שע"ם.
  באתרים אלו נמצאים הסברים נוספים.

 • בהתאם להחלטת מינהל שפורסמה בנוהל בניינים להשכרה למגורים עפ"י חוק עידוד השקעות הון - גובה הטבת מס דמי השכירות לדירה לא יעלה על 6,200 ש"ח, למעט לגבי אזור פיתוח א' (הבדיקה תיעשה על פי סה"כ תקבולים מהשוכר).

 • הוסכם בין רשות המסים לבין לשכת רואי חשבון כי חתימת מייצגים על הדוח המקוון למע"מ דוח PCN874, לא תשנה מאחריות הנישומים לדיווח וכי אין בחתימה משום אחריות נוספת.

 • בג"ץ הורה לשר האוצר לעדכן סכומי ארוחות המותרים בניכוי בהתאם לתקנות לתקופה שמיום 1 במרץ 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2011.

 • בהמשך לסקירתנו לגבי פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה בו התקבל לאחרונה ערעורו של מר חיים ניסים מחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ[1][1] (להלן- בז"ן) נגד פקיד השומה חיפה ונקבע כי מענקים שניתנו לעובדים בהליך ההפרטה הינם בגדר תקבול הוני שניתן לעובדים כתמורה בעבור ויתור על ה"זכות להתנגד" לשינוי מבני החייב במס בשיעור 20% נודיעכם כי רשות המסים הודיעה ביום 11 במאי 2011 כי היא מתכוונת לערער על פסיקה זו וכי עמדתה נותרה כשהיתה, שהמענקים משולמים עקב קיומם של יחסי עבודה ועל כן יש לראות בהם הכנסת עבודה ויש לחייבם לפי מס בשיעור שולי.

 • ביטול פטור לתושבי חוץ ממס רווח הון במכירת מלווה קצר מועד ועסקה עתידית על מק"מ מיום 16 בדצמבר 2011.

 • עיקרי מסקנות ועדת טרכטנברג (להלן- הוועדה) לשינוי כלכלי-חברתי שאושרו על ידי הממשלה ביום 30 ואוקטובר 2011, בתזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים), התשע"ב–2011.

 • בהתאם להודעת רשות המסים, בשל חג הסוכות הבא עלינו לטובה נדחה המועד להגשת דיווח מע"מ, מקדמות מס הכנסה, וניכויים בשל חודש ספטמבר 2011 מיום 15 באוקטובר 2011 ליום רביעי 26 באוקטובר 2011.  • [1][1]ע"מ 859/08 חיים ניסים מחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ נגד פקיד שומה חיפה מיום 26 בינואר 2011.

  •  

  •  

 • שיעור המע"מ יועלה ל 17% החל מיום 1 בספטמבר 2012.להנחיות.

 • בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין התשע"ב-2012 חל מס בשיעור 11% ממחיר הסיגריות לצרכן ללא מע"מ על מלאי סיגריות העולה על 10,000 ש"ח. את המס יש לשלם עד ליום 26 באוגוסט 2012.

 • הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם להודעת רשות המסים מהיום, ניתנה אורכה לנוהל גילוי מרצון על הכנסות ונכסים מחו"ל (הנוהל החדש) עד ליום 27 בספטמבר 2012 (אחרי יום הכיפורים התשע"ג) וזאת בהתאם לעמידה בקריטריונים שנקבעו בנוהל החדש.

 • לרגל חג השבועות יקדים הביטוח הלאומי את תשלום הקצבאות האלה: זקנה, שאירים, נכות כללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, נפגעי עבודה, הבטחת הכנסה, דמי מזונות וסיעוד. הקצבאות ישולמו ב-24 במאי 2012, במקום ב-28 במאי 2012.

 • לקראת סיום שנת המס 2012 מומלץ לבצע תשלומים המזכים בהטבות ולהיערך לשנת 3102.
 • בעקבות הערכת מצב שערך שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ולאור המצב הביטחוני השורר באזור הדרום, והתמשכות מבצע "עמוד ענן" הורה מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, על נקיטת צעדים נוספים שמטרתם להקל על תושבי הדרום ועל חיילי המילואים, בכללם:
 1. מתן ארכה נוספת לתושבי הדרום לתשלומי המסים התקופתיים עד ל- 27 בנובמבר 2012 -  ‏ הוחלט על מתן ארכה נוספת למועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה, למי שמתגורר באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

 2. דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה מ- 30 בנובמבר 2012 ל- 31 בדצמבר 2012 לכלל הנישומים והמייצגים בכל הארץ - כדי להקל על מייצגים ונישומים שהינם תושבי הדרום או גויסו לשירות מילואים הוחלט על דחיית המועד להגשת דוחות שנתיים לכלל הנישומים והמייצגים בכל הארץ עד לתאריך ה- 31 בדצמבר 2012. הקלה זו חלה לגבי מייצגים אשר נקבע להם ה- 30 בנובמבר 2012 כמועד הגשת דוחות.
  כמו-כן, דחיית המועד האמורה תחול גם לגבי כל נישום, אשר ביקש וקיבל ארכה להגשת הדוח עד ל - 30 בנובמבר 2012.

 3. התחשבות בחיילי מילואים שגויסו בצו 8 - מנהל הרשות הנחה את מנהלי משרדי השומה ותחנות מע"מ, להפעיל שיקול דעת רחב, תוך גילוי הבנה ורגישות בכל הנוגע לטיפול בבקשות לביטול קנסות, הפרשי הצמדה וריבית של עוסקים/נישומים אשר גויסו בצו 8 או שמיצגיהם גויסו במסגרת מבצע "עמוד ענן" ועקב כך נבצר מהם לדווח ולשלם את הדוחות התקופתיים במועד.

בהתחשב בזמן הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של הדוחות המקוונים ובשל העיצום הכספי המוטל על המאחרים בהגשה, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2012 עד ליום חמישי, כ"א בסיון תשע"ג, 30 במאי 2013.

בהתאם לחוק בהתקשרות עם קבלן שעיסוקו במתן שירות בתחום שמירה ואבטחה, או, בתחום הניקיון, באמצעות עובדיו, אצל זולתו[1] (להלן - "קבלן שירות") בגוף מתוקצב[2], בגוף נתמך[3], או, בתאגיד בריאות, בין שעבודתו מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי ובין מחוץ להם (להלן- גוף ציבורי) יש להחיל תנאי הסכם קיבוצי[4] הקובע תנאי עבודה לעובדי קבלני השירות אצל גוף ציבורי בין היתר כדלקמן: שכר מינימום בסך 4,646 ש"ח לעובד שמירה או ניקיון ושכר מינימום בסך 4,852 ש"ח לאחראי שמירה או ניקיון, שי 212.5 ש"ח לראש השנה ולפסח, סבסוד ארוחות במקום העבודה בזהה לעובדים הישירים במקום, הפרשות לפנסיה בשיעור 8.333% לפיצויים, 7% לתגמולים ו- 6.5% על חשבון העובד, הפרשה לקרן השתלמות 7.5% מעביד, 2.5% עובד, מענק מצוינות[5] בשיעור 1% מבסיס השכר השנתי, ערך יום הבראה בסך 420 ש"ח ליום וטבלת זכאות בהתאם לנהוג בשירות המדינה.


[1] כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
[2] "גוף מתוקצב" – תאגיד שהוקם בחוק או מכח חוק והוא מוסד של המדינה או, שהוא מתוקצב על ידי הממשלה במישרין או בעקיפין, או, שחבריו או חברי הנהלתו, כולם או מקצתם, מתמנים בידי הממשלה או בידי שר; חברה מוגבלת בערבות, או הקדש, אשר שר או ראש רשות מקומית ממנה להם דירקטור או נאמן, לפי הענין, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
[3] "גוף נתמך" - תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גוף נתמך לענין חוק זה וכהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
[4] ההסכם שנחתם ביום כ' בכסלו התשע"ג (4 בדצמבר 2012) בין מדינת ישראל להסתדרות העובדים הכללית החדשה
[5] על יסוד אמות מידה שתיקבע המדינה (כמזמינת השירות), מעת לעת ובהתאם לשיקול לדעתה, בחוזה שבינה לבין קבלן השירות או בהוראות שתוציא המדינה לקבלן השירות.

לצפייה בסרטון בערוץ המיסים עם הנכבד אלישע סער, רו"ח, והנכבד גל דיקשטיין, רו"ח

בהתאם להודעת רשות המסים מיום 7 באפריל 2014, מועד הגשת הדוח המקוון לשנת 2013 הינו עד ליום 30 ביוני 2014. מועד הגשת הדוח למי שאינו חייב בהגשת דוח מקוון לשנת 2013 הינה עד ליום 31 במאי 2014. חייבים בהגשת דוח יגישו את הדוח עד ליום זה, או מאוחר יותר, בהתאם לארכה כללית, פרטנית, או, בהתאם למכסות למייצגים. , כל זאת בכפוף לסייגים ולמגבלות במגבלות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות.

על רקע התיקון לחוק אותו יזמה הרשות כחלק מהמאבק בהון השחור שהבטיח שהחל מתאריך 1.1.14 יתחייבו נאמנויות שהוקמו לפני 31.12.2013 שהיוצר שלהן הינו תושב חוץ ושהנהנה בהן הינו תושב ישראל על הכנסתן במס בישראל, גיבשה רשות המסים הסדרי המעבר לנאמנויות האמורות שנועדו להתמודד עם מקרים בהם קיימת השפעה של הנהנה הישראלי אך  קיים קושי באיתור והוכחת ההשפעה הנ"ל.
 
בהסדרי המעבר מוצעות מספר חלופות מיסוי שיקבעו על פי מידת ההשפעה הפוטנציאלית של הנהנה בנאמנות. על פי הוראות ההסדר נקבעו מספר קטגוריות אשר בכל אחת מהן נקבע חיוב שונה במס (בין שליש לשני שלישים מההכנסה החייבת) בתקופה הקובעת. כמו כן, לגבי אותן קטגוריות ובמקרים המתאימים נקבע כי, לחילופין, ניתן יהיה לשלם מס בשיעורים שבין 3%-6% המחושבים על הון הנאמנות (במקום על ההכנסה החייבת).

על רקע בקשות שהועלו על ידי לשכות המייצגים וציבור הנאמנים, החליטה רשות המסים על מתן אורכה נוספת למועד הגשת הבקשות להיכלל בהסדרי המעבר  בצירוף הנספחים הרלוונטיים למשרדי השומה תל אביב 1 או פקיד שומה תל אביב 3, לפי העניין, עד ליום 30.6.2015.

בהתאם להודעת רשות המסים מיום 19 באפריל 2015, מועד הגשת הדוח המקוון ליחיד לשנת 2014 הינו עד ליום 30 ביוני 2015. מועד הגשת הדוח ליחיד שאינו חייב בהגשת דוח מקוון לשנת 2014 הינה עד ליום 31 במאי 2015. 
חייבים בהגשת דוח יגישו את הדוח עד ליום זה, או מאוחר יותר, בהתאם לארכה כללית, פרטנית, או, בהתאם למכסות למייצגים. כל זאת בכפוף לסייגים ולמגבלות במגבלות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות.
בין היתר חייבים בהגשת דין וחשבון: מי שנדרש על ידי פקד השומה להגיש דוח, בעלי שליטה, בעל הכנסה מעסק, משלח יד, שכר ספורטאים, מי שקיבל מענק פרישה חייב במס, ו/או מענק שהוון, מחזיק בנכסי חוץ ששווים מעל 1,872,000 ש"ח, ומחזיק בחשבונות בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס בסכום כולל של יותר מ- 1,872,000 ש"ח.
 

הופצה על ידי רשות המיסים טיוטת

 • דחיית מועד מסירת הצהרה ותשלום מס ריבוי נכסים

 

 הוטל מס ריבוי נכסים כחלק מתיקונים בחוק[1]: בהתאם לחוק סכום המס שישולם לכל היותר הינו 18,000 ש"ח לכל דירה לשנה, ניתנה נוסחה לחישוב המס השנתי אשר יעמוד על 1% מהסכום הקובע, לפי נוסחה בתוספת. בהתבסס על ערך חברתי כלכלי וערך הפריפריאליות של אזור דירת המגורים לפי מדד הפריפריאליות.

 

מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, רו"ח עו"ד, דחה את מועד מסירת ההצהרה ותשלום מס ריבוי דירות ליום 30 ביוני 2017

 

במועד זה על בעלי שלוש דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם.

 

נציין כי מונחות עתירות לביטול מס ריבוי דירות בפתחו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

 

המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, עד ליום 23 במרץ 2017 לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.

 

תגובה מטעם משיבות הכנסת.

צו על תנאי

מס ריבוי דירות - תקנות

 [1]  חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו 2018), התשע"ז- 2016 (להלן- "החוק"). החוק התקבל ביום 29 בדצמבר 2016

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.