מיסוי בינלאומי

 • בחינת היבטי מס הכנסה בעת שינוי תושבות, לרבות סקירת הטבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, לרבות "תושב חוזר וותיק" כהגדרתו לאחר תיקון 168 לפקודה 
  • בחינת חלופות לתשלום מס עזיבה
  • פנייה לרשות המסים, לקבלת אישורים מקדמיים (Pre-ruling), על מועד ניתוק מישראל / מועד השיבה לארץ.
  • סיוע בהגדרת מבחני תושבות ו“מרכז חיים“.
   • נזכירכם כי הגדרת תושבות מחייבת בחינת מכלול קשרים, קיימת הגדרה טכנית כמותית אשר ניתנת לסתירה, הימצאות בארץ 183 ימים בשנת המס, או, הימצאות בארץ 425 ימים במצטבר בשלוש שנים ו - 30 ימים בשנת מס אחת;  ובחינה איכותית, התלויה, גם בכוונות התושב, ”מרכז האינטרסים החיוניים“, בחינת מיקום מירב הזיקות והאינטרסים הכלכליים והאישיים שלו, כל זאת בכפוף ובהתייחס לעקרונות אשר נקבעו בפסיקה ובאמנות המס המאפשריםלקבוע את מקום מגורי האדם לצרכי מס לא רק בהסתמך על מבחנים כמותיים או על מקום ביתו או מקום מגוריו הקבוע
 • תכנון מס
  • נזכירכם כי תכנון מס נכון לגיטימי הנעשה במועד עשוי להוביל לחסכון במס!
  • נזכירכם כי בתיקון 147 לפקודה נקבע כי  החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה וכן החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי הכנסותיה (לפי כללי חשבונאות מקובלים במדינת התושבות של החבר) נובעות משימוש מנכסי החבר בישראל, או 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין הינו תכנון מס החייב בדיווח

דיווח למשקיעים בארה"ב באמצעות LLC

לחוזר רשויות המס בנושא

 בחינת היבטי ביטוח לאומי בעת שינוי תושבות

 • לנוחיותך קישור לטופס 628 המיועד לחוזר מחו"ל
 • קישור לטופס627 המיועד לשוהה מחוץ לישראל לא באופן ארעי

רח' דיזנגוף 14, קומה 3, תל אביב, מיקוד 6428117

טלפון :  03-6298019, 077-4260800, פקס: 03-6299519 או 077-5558030

מייל: office@efraty.com

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב.

אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ ו/או מהווה פרסומת שמטרתה לעודד רכישת שירות.

3th floor,14 th Dizengoff. Tel Aviv, 64281,  Israel

Tel: +972-3-6298019, +972-77-42608800,

Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer. The information  aim isn't sell service or product.

th floor, 14 th Dizengoff Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519

Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.

 3 th floor, 14 th Dizengoffst. Tel Aviv Israel +972-3-6298019, +972-77-4260800, Fax +972-3-6299519
Any tax advice in this communication is not intended or written to be used, and cannot be used, by a client or any other person or entity for the purpose of avoiding penalties that may be imposed on any taxpayer.